111.gif
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง .การอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน .10. ข้อ
โดย อ.นงลักษณ์ ตันอิ่ม .. โรงเรียน..วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การตัดรายละเอียดของเรื่องออก เป็นขั้นตอนต่อจากขั้นตอนใด
   อ่านเรื่องอย่างละเอียด
   เลือกเรื่องที่จะสรุปความ
   สรุปใจความสำคัญเรียบร้อยแล้ว
   เรียบเรียงเนื้อหาโดยใช้สำนวนของตนเอง

ข้อที่ 2)
วิธีการเลือกรายละเอียดหรือส่วนขยายของใจความหลัก ควรทำอย่างไร
   อ่านเรื่องแล้วแยกแยะเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ
   ค้นหาประธานของประโยคสำคัญในแต่ละย่อหน้า
   เลือกเนื้อหาส่วนที่ถ้าตัดออกแล้วเนื้อความจะเสียไป
   เลือกเนื้อหาส่วนที่ถ้าตัดออกแล้วเนื้อความจะไม่เสียไป

3.gif

ข้อที่ 3)
จากข้อความนี้ ส่วนใดเป็นใจความสำคัญของเรื่อง
    ภาคใต้บริบูรณ์ด้วยฝน
    ผลปาล์มของภาคใต้มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ
    อุปสรรคในการปลูกปาล์มน้ำมันคือความแห้งแล้ง
    การขาดแคลนน้ำ ทำให้ต้นปาล์มแทงช่อดอกไม่ได้


ข้อที่ 4)
จากข้อความที่ ๓ ส่วนใดเป็นรายละเอียดของเรื่องที่ไม่ควรตัดทิ้งไป
   ภาคใต้บริบูรณ์ด้วยฝน
   ผลปาล์มของภาคใต้มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ
   อุปสรรคในการปลูกปาล์มน้ำมันคือความแห้งแล้ง
   การขาดแคลนน้ำ ทำให้ต้นปาล์มแทงช่อดอกไม่ได้

ข้อที่ 5)
จากข้อความในข้อที่ ๓ สามารถสรุปเรื่องได้ว่าอย่างไร
   ผลผลิตปาล์มในภาคใต้มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ
   เกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำไปทั่วภาคใต้
   ความแห้งแล้งเป็นอุปสรรคในการปลูกปาล์ม ทำให้ผลผลิตต่ำ
   ต้นปาล์มไม่สามารถแทงช่อดอกได้ ส่วนต้นที่ผลิดอกได้ก็ให้ผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ

ข้อที่ 6)
ข้อใดคือความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญ
   การอ่านเพื่อค้นหาสาระของหนังสือหลาย ๆ เรื่อง
   การอ่านโดยให้จับหนังสือไปด้วย
   การอ่านเพื่อค้นหาสาระของหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
   การอ่านโดยให้จับหัวใจไปด้วย

ข้อที่ 7)
ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง
   ข้อคิดสำคัญของเรื่อง
   แก่นของเรื่อง
   ความคิดหลักของเรื่อง
   ข้อความทั้งหมดของเรื่อง

ข้อที่ 8)
ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติในการอ่านในใจ
   อ่านผ่าน ๆ โดยตลอดทั้งเรื่อง
   อ่านให้ละเอียดทั้งเรื่อง
   อ่านแล้วให้เพื่อนเรียบเรียงใจความสำคัญ
   อ่านซ้ำตอนที่ไม่เข้าใจ

ข้อที่ 9)
การปฏิบัติในการอ่านจับใจความ ข้อใดถูกต้อง
   อ่านออกเสียงดัง ๆ
   ไม่ทำปากขมุบขมิบ
   กวาดสายตาอย่างรวดเร็ว
   ไม่ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร

ข้อที่ 10)
การตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน เพื่อเหตุผลตามข้อใด
   เพื่อการฝึกอ่านคำยาก
   เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
   เพื่อให้ทราบแนวทางการเรียน
   เป็นกฎระเบียบของการอ่าน

กลับหน้าหลัก